تعداد پروازهای عبوری ایران کاهش یافت


براساس جداول و نمونه‌های آماری پروازها در فرودگاه‌های کشور در آذرماه ۹۹ نشست و برخاست هواپیماها ۲۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

در ماه مورد مطالعه، اعزام و پذیرش مسافر نسبت به آذر ۹۸ میزان ۵۵ درصد کاهش داشته است.

تعداد پروازهای عبوری ایران کاهش یافت

در آذرماه امسال ارسال و پذیرش بار و پست ۴۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است؛ همچنین پروازهای عبوری نسبت به آذر ۹۸ با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده است.

کاهش ۴۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۴۹ فرودگاه کشور

در ۹ ماهه سال ۹۹ جمعاً در ۴۹ فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیما ۱۸۰ هزار و ۴۶۷ فروند، اعزام و پذیرش مسافر ۱۶ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۳۰۶ نفر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۲۹ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۷۴۹ کیلوگرم بوده است که در بخش نشست و برخاست هواپیما در مقایسه با ۹ ماهه سال ۹۸ با کاهش ۳۰ درصدی در بخش اعزام و پذیرش مسافر با کاهش ۴۷ درصدی و در بخش ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش ۴۹ درصدی در این ۴۹ فرودگاه کشور مواجه بودیم.

کاهش ۱۹ درصدی نشست و برخاست در ۷ فرودگاه اختصاصی

همچنین در ۷ فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، قشم، چابهار، ماهشهر، ماکو و پیام نشست و برخاست هواپیما ۲۲ هزار و ۵۹۸ فروند در ۹ ماهه سال ۹۹ ثبت شد.

همچنین در این مدت اعزام و پذیرش مسافر ۲ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۰۴ نفر و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۲ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۱۲ کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست هواپیما با کاهش ۱۹ درصدی، در اعزام و پذیرش مسافر با کاهش ۳۳ درصدی و در ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش ۲۹ درصدی مواجه بوده‌ایم.

تعداد پروازهای عبوری ایران کاهش یافت

نشست و برخاست ۲۰۳ هزار و ۶۵ فروند هواپیما در ۹ ماه از سال 

جمعاً در ۵۶ فرودگاه کشور در ۹ ماهه امسال میزان نشست و برخاست هواپیما ۲۰۳ هزار و ۶۵ فروند، اعزام و پذیرش مسافر ۱۸ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۲۱۰ نفر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۷۶۱ کیلوگرم ثبت شد که نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ با کاهش ۲۹ درصدی در نشست و برخاست، کاهش ۴۵ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و کاهش ۴۶ درصدی در ارسال و پذیرش بار و پست مواجه بوده‌ایم.

۱۲۳۲۲ پرواز عبوری از فضای کشور در آذرماه

در بخش پروازهای عبوری، آذرماه امسال ۱۲ هزار و ۳۲۲ پرواز عبوری از فضای کشور انجام شده است که نسبت به آبان‌ماه افزایش داشته‌ایم؛ در آبان ۹۹ میزان پروازهای عبوری از فضای کشور ۱۲ هزار و ۶۸ پرواز عبوری بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته باید گفت با کاهش ۵۰ درصدی پروازهای عبوری مواجه بودیم، در آذر ۹۸ تعداد ۲۵ هزار و ۱۵۵ پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد.

جمعاً در سه فصل سال (بهار تا پایان پاییز) ۷۶ هزار و ۵۰۹ پرواز عبوری از فضای کشور داشته‌ایم.

۲۲۳۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا