رتبه لازم برای ورود به دانشگاه صنعتی شریف

تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف، آرزوی همه  ۱۲۰ هزار داوطلب کنکور سال  ۹۸ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است. اما تنها ۳ درصد کل داوطلبان ، شانس قبولی در یکی از رشته های این دانشگاه مطرح مهندسی ایران را دارا می باشند. یکی از بهترین دانشگاه های فنی آسیا، همین دانشگاه صنعتی شریف است  که مثل دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیک، اعتبار جهانی داشته و در تولید علم در ایران، کمک شایانی می کند.

اگر شما مشمول سهمیه منطقه ۱ در گروه آزمایش ریاضی باشید، رتبه کشوری شما برای قبولی در یکی از رشته های دانشگاه صنعتی شریف باید زیر ۵۰۰ باشد. اگر شما مشمول سهمیه منطقه ۲ در گروه آزمایشی ریاضی  باشید، رتبه کشوری شما برای قبولی در یکی از رشته های فنی دانشگاه شریف، باید زیر ۱۰۰۰ باشد. اگر شما مشمول سهمیه منطقه ۳ باشید، طبق آمار سال قبول شدگان کنکور ۹۷، تا رتبه ۳۴۰۰ کشوری در منطقه  ۳ نیز، شانس  قبولی در یکی از رشته های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف را دارد.

رتبه های برتر و سهمیه ها برای قبولی در دانشگاه صنعتی شریف را در sharif.ir دنبال کنید.

رتبه کشوری و رتبه در سهمیه پذیرفته شدگان منطقه ۱ در دانشگاه صنعتی شریف سال ۹۷

 • رتبه کشوری: ۵ – رتبه در سهمیه: ۳ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۵ – رتبه در سهمیه: ۵- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۴- رتبه در سهمیه: ۷ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۷- رتبه در سهمیه: ۱۰- رشته قبولی: مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳- رتبه در سهمیه: ۱۶ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری ۲۷ – رتبه در سهمیه: ۱۸- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۲۹- رتبه در سهمیه: ۲۰- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری ۳۲- رتبه در سهمیه: ۲۳- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۳۵- رتبه در سهمیه: ۲۶ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۳۶ – رتبه در سهمیه: ۲۷ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۳۷ – رتبه در سهمیه: ۲۸ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۴۷ – رتبه در سهمیه: ۳۲- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۵۱ – رتبه در سهمیه: ۳۴ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۵۹ – رتبه در سهمیه: ۳۹ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۶۴ – رتبه در سهمیه: ۴۴- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۶۸- رتبه در سهمیه: ۴۵ – رشته قبولی: برق و کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۷۱  – رتبه در سهمیه: ۴۷ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۷۳- رتبه در سهمیه: ۴۹ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۷۷- رتبه در سهمیه: ۵۲- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۸۵- رتبه در سهمیه: ۵۶ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۸۸- رتبه در سهمیه: ۵۸ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۰ – رتبه در سهمیه: ۶۶- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۱- رتبه  در سهمیه: ۶۷- رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۵- رتبه در سهمیه: ۶۹ – رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۷- رتبه در سهمیه: ۷۱ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۰۸- رتبه در سهمیه: ۷۲ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۱۳- رتبه در سهمیه: ۹۳- رشته قبولی:‌مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۳۹- رتبه در سهمیه: ۹۷- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری ۱۴۰- رتبه در سهمیه: ۹۸- رشته قبولی: مهندسی کامیپوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۴۲- رتبه در سهمیه: ۱۰۰- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری : ۱۴۸- رتبه در سهمیه: ۱۰۴ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۵۸- رتبه در سهمیه: ۱۰۷ – رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • رتبه کشوری: ۱۶۶- رتبه در سهمیه: ۱۱۲- رشته قبولی: مهندسی کامیپوتر شریف
 • رتبه کشوری: ۱۷۹- رتبه در سهمیه: ۱۱۸- رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری:  ۱۸۴ – رتبه در سهمیه: ۱۲۱ – رشته  قبولی: علوم  کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۱۸۶- رتبه در سهمیه: ۱۲۳- رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۰۷- رتیه در سهمیه: ۱۳۸ – رشته  قبولی: مهندسی برق دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۱۷- رتبه در سهمیه: ۱۴۶ – رشته قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۲۰- رتبه در سهمیه: ۱۴۷ – رشته  قبولی: مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۲۱- رتبه در سهمیه: ۱۴۸ – رشته قبولی: مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری:  ۲۲۹ – رتبه در سهمیه: ۱۵۳  – رشته قبولی: علوم کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳۲- رتبه در سهمیه: ۱۵۴ – رشته  قبولی: مهندسی مکانیک  شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳۳- رتبه در سهمیه: ۱۵۵ – رشته قبولی: علوم کامپیوتر دانشگاه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۳۸- رتبه در سهمیه: ۱۵۸ – – رشته  قبولی: علوم رایانه
 • رتبه کشوری: ۲۴۱- رتبه در سهمیه: ۱۶۰- رشته  قبولی: مهندسی رایانه شریف
 • رتبه کشوری: ۲۵۴- رتبه در سهمیه: ۱۶۷- رشته قبولی:‌مهندسی مکانیک شریف
 • رتبه کشوری: ۲۸۰- رتبه در سهمیه: ۱۸۶- رشته  قبولی: مهندسی کامپیوتر شریف
 • رتبه کشوری: ۳۰۰- رتیه در سهمیه: ۱۹۹- رشته  قبولی: مهندسی رایانه  شریف

با رتبه های بین ۵۰۰ تا ۳۵۰۰ در سهمیه منطقه ۲ و ۳ می توان در رشته هایی چون عمران و متالوژی و شیمی و صنایع در دانشگاه صنعتی شریف، پذیرفته شد.

نکته مهم!

اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خارج از کشور پس از مقطع کارشناسی هستید، حتما آیلتس ۶.۵ آکادمیک و اصول مقاله نویسی حرفه ای را فرا بگیرید و از اساتید خود، ۲ توصیه نامه تحصیلی دریافت کنید. یادتان باشد که برای دریافت بورس از دانشگاه های خارج از کشور، آن چه مهم تر از دانشگاه شما است، رزومه و توان تحقیقاتی و تجربه و سابقه علمی خوب و قابل استنناد و پر رفرنس است که برگ برنده برای شما خواهد بود. نه صرفا دانشگاهی که در آن تحصیل کردید.

منبع: روزیاتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا