۷۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا

تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI منتشر شد.

به گزارش راهبرد بازار به نقل از مهر، تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جولای سال ۲۰۱۹ در نظام بین المللی رتبه بندی ESI  ( essential science indicators) منتشر شده است. این نظام رتبه بندی یک درصد برتر نظام ISI محسوب می شود.

۷۲ عضو هیئت علمی علوم پزشکی در این فهرست یک درصد برتر پژوهشگران حضور دارند. فهرست بدون رتبه است و تنها بر اساس شاخص اچ ایندکس (H-Index) مرتب شده است.

جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور

ردیفناممرکزرشته    مرتبه علمیمقالاتاستناداتخوداستنادیH-IndexG-Indexاستناد به ازای مقاله
۱رضا ملک زادهدانشگاه علوم پزشکی تهرانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغیناستاد ممتاز ۵۹۷۴۸۸۳۳  ۳ درصد ۸۱  ۲۱۴۸۱.۷۹
۲محمد عبداللهیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی استاد  ۸۲۹    ۲۰۱۸۰    ۲۴ درصد۶۸    ۱۰۴    ۲۴.۳۴ 
۳فریدون عزیزی  دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)    استاد ممتاز ۱۱۴۳  ۲۲۵۹۸    ۲۰ درصد۶۵    ۱۱۹    ۱۹.۷۷ 
۴امیرحسین صاحبکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری دارویی    استادیار  ۷۸۱    ۱۳۴۲۳۳۴ درصد۶۲    ۸۵    ۱۷.۱۸ 
۵مرتضی محمودیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی نانوفناوری پزشکیاستادیار  ۲۲۰    ۱۳۸۰۱    ۹ درصد۵۸   ۱۱۴    ۶۲.۷۳  
۶فرشاد فرزادفردانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار ۱۹۳    ۴۹۸۱۴    یک درصد۵۷   ۱۹۳    ۲۵۸.۱  
۷رویا کلیشادیدانشگاه علوم پزشکی اصفهانمتخصص کودکان استاد    ۵۷۸    ۱۴۰۱۸    ۱۳ درصد   ۵۴  ۱۰۵    ۲۴.۲۵  
۸باقر لاریجانیدانشگاه علوم پزشکی تهرانفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)    استاد ممتاز ۹۳۴    ۱۴۴۰۳    ۸ درصد۵۱    ۸۶    ۱۵.۴۲ 
۹نیما رضاییدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکیاستاد  ۷۱۱    ۱۰۷۲۴    ۲۲ درصد۵۱        ۷۸    ۱۵.۰۸ 
۱۰حسین حسین زادهدانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتری تخصصی داروشناسیاستاد ممتاز  ۳۰۶    ۹۰۶۴    ۲۲ درصد۵۰        ۸۴    ۲۹.۶۲  
۱۱احمد اسماعیل زادهدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم تغذیه  استاد    ۳۵۲    ۸۴۰۳    ۱۱ درصد۴۹  ۸۲    ۲۳.۸۷  
۱۲شاهین آخوندزاده بستیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم اعصاباستاد  ۳۵۵    ۷۴۲۹    ۱۸ درصد ۴۹  ۷۴    ۲۰.۹۲  
۱۳امیرحسین محویدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیطدانشیار  ۴۸۵    ۸۱۳۸    ۲۲ درصد۴۸      ۶۳    ۱۶.۷۷ 
۱۴مصطفی قربانیدانشگاه علوم پزشکی البرزدکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار  ۴۷۳    ۱۸۷۶۰    ۵ درصد    ۴۷  ۱۳۳  ۳۹.۶۶  
۱۵نضال صراف زادگاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان  فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقاستاد    ۳۴۷    ۹۵۰۱     ۹ درصد ۴۷    ۹۰    ۲۷.۳۸
۱۶علی منتظریجهاد دانشگاهیدکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستاد  ۳۵۸    ۸۳۴۸    ۴ درصد ۴۶    ۸۰    ۲۳.۳۱ 
۱۷علیرضا فرومدی دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری  تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد    ۴۱۶    ۷۳۰۳    ۱۹ درصد ۴۴   ۵۸    ۱۷.۵۵ 
۱۸لیلا آزادبختدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم تغذیهاستاد    ۲۵۹    ۶۴۰۶    ۱۵ درصد ۴۴  ۷۴  ۲۴.۷۳ 
۱۹علی نخودچیدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد    ۲۳۲    ۵۷۴۲    ۱۰ درصد  ۴۴    ۶۲    ۲۴.۷۵ 
۲۰مازیار مرادی لاکهدانشگاه علوم پزشکی ایراندکتری تخصصی پزشکی اجتماعی    استاد    ۱۸۷   ۳۱۳۸۰    یک درصد۴۳      ۱۷۷    ۱۶۷.۸    
۲۱صدف قاجاریه سپانلودانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی پژوهش محوراستادیار  ۱۱۸    ۲۹۰۹۵    یک درصد۴۳     ۱۱۸    ۲۴۶.۵۶ 
۲۲رسول دینارونددانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد    ۳۳۱    ۷۳۶۶    ۷ درصد ۴۳    ۶۷    ۲۲.۲۵ 
۲۳حسین بهاروندجهاد دانشگاهیدکتری تخصصی زیست شناسی استاد ممتاز۴۱۷  ۷۱۲۸    ۱۳ درصد  ۴۳     ۶۷  ۱۷.۰۹  
۲۴علیرضا استقامتیدانشگاه علوم پزشکی تهرانفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)استاد     ۲۶۶    ۲۵۳۵۷    ۲ درصد۴۲    ۱۵۸    ۹۵.۳۲
۲۵پروین میرمیراندانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی دکتری تخصصی علوم تغذیهاستاد    ۴۳۴    ۷۹۶۵    ۱۸ درصد۴۲    ۷۷    ۱۸.۳۵ 
۲۶امیر کسائیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیاستادیار ۱۶۰    ۱۶۶۹۲    ۲ درصد۴۱    ۱۲۹    ۱۰۴.۳۲
۲۷فاطمه اطیابیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد    ۲۳۷    ۵۵۸۷    ۹ درصد۴۱    ۶۱    ۲۳.۵۷ 
۲۸محمدرضا زرین دستدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی علوم اعصاباستاد  ۵۴۹    ۸۰۷۹    ۲۹ درصد۴۰  ۴۹    ۱۴.۷۱
۲۹ابوالقاسم جویباندانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد  ۵۴۴    ۷۸۱۱    ۳۹ درصد۴۰  ۶۳    ۱۴.۳۵ 
۳۰احمدرضا دهپوردانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروشناسیاستاد ممتاز  ۶۵۶  ۸۶۸۷    ۲۴ درصد۳۹ ۵۱    ۱۳.۲۴ 
۳۱سیدرضا مجدزادهدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستاد     ۳۰۶     ۷۵۵۲  ۵ درصد۳۹  ۸۱    ۲۴.۶۷
۳۲کاظم محمد دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیاستاد ممتاز ۲۶۷    ۶۴۹۵    ۳ درصد۳۸  ۷۳    ۲۴.۳۲ 
۳۳اصغر آقامحمدیدانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص کودکاناستاد    ۳۲۵    ۵۴۹۱    ۳۷ درصد۳۸  ۵۶    ۱۶.۸۹ 
۳۴محمد رمضانیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری داروییاستاد ممتاز  ۳۲۴  ۵۲۳۳    ۱۵ درصد۳۷  ۵۲    ۱۶.۱۵
۳۵ژاله ورشوسازدانشگاه علوم پزشکی اصفهاندکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد  ۲۲۹    ۳۹۲۱    ۷ درصد۳۵  ۵۳    ۱۷.۱۲
۳۶مهرداد ایرانشاهیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: فارماکوگنوزیاستاد  ۱۹۷    ۳۸۴۰    ۱۸ درصد۳۵      ۵۳    ۱۹.۴۹
۳۷محمودرضا جعفریدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد  ۲۲۱    ۳۶۴۳    ۱۳ درصد۳۵    ۵۰    ۱۶.۴۸ 
۳۸محمدعلی صحرائیان دانشگاه علوم پزشکی تهرانفلوشیپ مولتیپل اسکلروزیساستاد    ۲۵۰    ۱۲۹۸۲۲ درصد۳۴    ۱۱۲    ۵۱.۹۲ 
۳۹خلیل آبنوسدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد    ۲۷۵    ۴۲۴۴    ۱۷ درصد۳۴    ۴۶    ۱۵.۴۳    
۴۰محمدعلی ابراهیم زاده معبوددانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد    ۱۸۵    ۳۷۶۳    ۲۸ درصد۳۴       ۵۶    ۲۰.۳۴

ادامه جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور

ردیفناممرکزرشته  مرتبه علمیمقالات     استنادات    خوداستنادیH-Index G-Indexاستناد به ازای مقاله
۴۱محمدرضا مسجدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیفوق تخصص بالینی بیماری‌های ریهاستاد  ۲۹۲    ۴۸۲۵    ۵ درصد۳۳  ۵۹    ۱۶.۵۲ 
۴۲وفا رحیمی موقردانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص جراحی مغز و اعصاباستاد ۲۵۶    ۱۸۵۷۸    ۲ درصد۳۲  ۱۳۵  ۷۲.۵۷ 
۴۳حمید آسایشدانشگاه علوم پزشکی قمکارشناسی ارشد پرستاریمربی  ۱۶۲    ۱۲۵۶۲ ۲ درصد۳۲   ۱۱۲    ۷۷.۵۴  
۴۴نوشین محمدی فرددانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی علوم تغذیهاستادیار۱۰۳    ۶۰۶۰    ۴ درصد۳۲  ۷۷    ۵۸.۸۳ 
۴۵مهدی محبعلیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی انگل‌شناسی پزشکیاستاد    ۳۲۵    ۴۳۱۳    ۲۱ درصد۳۲  ۵۱    ۱۳.۲۷ 
۴۶هادی ولیزاده ایلخچیدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکساستاد    ۱۸۳    ۳۱۱۸    ۱۳ درصد۳۲   ۴۸    ۱۷.۰۳ 
۴۷غلامرضا روشندلدانشگاه علوم پزشکی گلستاندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار ۱۴۹    ۱۱۰۰۱    ۳ درصد۳۱  ۱۰۴    ۷۳.۸۳    
۴۸ابوالفضل اکبرزادهدانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییدانشیار  ۱۸۴    ۴۳۵۱    ۱۹ درصد۳۱  ۶۱    ۲۳.۶۴ 
۴۹محمدحسین بسکابادیدانشگاه علوم پزشکی مشهددکتری تخصصی فیزیولوژیاستاد    ۲۱۶    ۳۲۴۲    ۳۳ درصد۳۱    ۴۲    ۱۵    
۵۰سیدناصر استاد دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسیاستاد    ۲۰۵    ۳۱۴۳    ۵ درصد۳۱    ۴۵    ۱۵.۳۳ 
۵۱محمدحسین قهرمانیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسیاستاد    ۲۰۲    ۲۹۲۱    ۴ درصد۳۱    ۴۵    ۱۴.۴۶  
۵۲مهدی یاسریدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیدانشیار  ۳۲۱    ۹۶۸۴    ۲ درصد۳۰  ۹۵    ۳۰.۱۶ 
۵۳حمید احمدیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیفلوشیپ ویتره و رتین (شبکیه)استاد    ۱۷۲    ۶۵۳۴    ۲ درصد۳۰  ۷۹    ۳۷.۹۸ 
۵۴مسعود یونسیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستاد    ۲۴۸    ۳۴۷۹    ۶ درصد۳۰        ۴۶    ۱۴.۰۲ 
۵۵سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی علوم و صنایع غذاییاستاد  ۱۴۱    ۲۰۹۵     ۱۶ درصد۳۰  ۴۰    ۱۴.۸۵
۵۶بابک عشرتیدانشگاه علوم پزشکی ایراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار   ۱۰۱    ۱۸۵۶۳    یک درصد۲۹      ۱۰۱    ۱۸۳.۷۹ 
۵۷حسین پوستچیدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار  ۱۹۲    ۴۶۸۸    ۵ درصد۲۷    ۶۴    ۲۴.۴۱ 
۵۸آرش رشیدیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی سیاستگذاری سلامتاستاد    ۲۴۰    ۴۱۲۰    ۸ درصد۲۷  ۵۸    ۱۷.۱۶ 
۵۹حامد همیشه کاردانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکسدانشیار ۲۴۸    ۲۷۶۹    ۱۹ درصد۲۷    ۳۶    ۱۱.۱۶    
۶۰حمید بدلیدانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکیدانشیار  ۱۵۰    ۲۴۵۹    ۱۴ درصد۲۷ ۴۳    ۱۶.۳۹ 
۶۱سعید صفیری دانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستادیار ۳۸۳    ۶۴۹۰    ۶ درصد۲۴    ۷۸    ۱۶.۹۴ 
۶۲فرزاد کبارفرددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی داروسازی: شیمی داروییاستاد    ۱۹۳    ۱۸۷۲    ۸ درصد۲۴   ۳۱    ۹.۶۹ 
۶۳محمدتقی هدایتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکیاستاد    ۹۹    ۱۱۷۶۷    یک درصد۲۳    ۹۹    ۱۱۸.۸۵  
۶۴احمدعلی عنایتیدانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکیاستاد    ۸۵    ۴۹۱۲    ۳ درصد۲۳  ۷۰    ۵۷.۷۸  
۶۵داود خلیلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی اپیدمیولوژیدانشیار ۱۱۷    ۴۱۲۸    ۴ درصد۲۳    ۶۳    ۳۵.۲۸  
۶۶مریم بعیریدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسیاستادیار ۱۱۸    ۱۶۳۸    ۲۴ درصد۲۳    ۳۰    ۱۳.۸۸
۶۷سیدآرش طهرانی بنی هاشمیدانشگاه علوم پزشکی ایراندکتری تخصصی اپیدمیولوژیاستادیار  ۷۱    ۴۳۴۴    ۳ درصد۲۲    ۶۵    ۶۱.۱۸ 
۶۸نادر جهان مهردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری تخصصی اقتصاد سلامتاستادیار ۳۵    ۷۵۴۳    یک درصد ۲۱  ۳۵  ۲۱۵.۵۱
۶۹شیرین جلالی نیا وزارت بهداشتدکتری تخصصی پژوهش محوراستادیار ۱۴۰    ۶۸۴۳    ۳ درصد۲۱  ۸۲    ۴۸.۸۷    
۷۰محبوبه پارسائیاندانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی آمار زیستیاستادیار ۶۱    ۸۸۸۳    یک درصد۲۰        ۶۱    ۱۴۵.۶۲ 
۷۱نیلوفر پیکریوزارت بهداشتدکتری تخصصی پژوهش محوراستادیار ۴۹    ۳۱۲۶    ۳ درصد۱۵     ۴۹    ۶۳.۷۹
۷۲مهدی مهدویدانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری تخصصی سیاستگذاری سلامتاستادیار  ۲۰    ۵۴۲۷    یک درصد۱۲        ۲۰    ۲۷۱.۳۵ 

بر اساس این فهرست که از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت تهیه شده است سهم دانشگاه های علوم پزشکی از این ۷۲ نفر، ۶۸ نفر است که از این تعداد دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۳ نفر دارای بیشترین پژوهشگر پر استناد است. ۴ نفر در جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت حضور دارند.

پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و تبریز در رده های بعدی قرار دارند.

در تفکیک میان علوم پایه و علوم بالینی ۱۳ نفر در بخش بالینی،  ۳۹ نفر در دکتری تخصصی و ۲۰ نفر در دکتری تخصصی داروسازی در میان این پژوهشگران حضور دارند.

از میان پژوهشگران برتر، ۸ نفر در مرتبه علمی استاد ممتاز، ۳۹ نفر در مرتبه علمی استاد، ۱۱ نفر در مرتبه علمی دانشیاری، ۱۳ نفر در مرتبه استادیاری، یک نفر مربی هستند.

از میان ۷۲ پژوهشگر برتر پر استناد ۱۲ نفر زن و ۶۰ نفر مرد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا